VIP预测

我们的专业分析每天为您发布3个预测。但是,最初只有一个预测可供所有人使用。为了查看所有3个预测,您需要订阅。
-{{bet.bet | number : 0}} B$
+{{bet.possibleWin | number : 0}} B$
+{{bet.bet | number : 0}} B$
{{game.H}} - {{game.A}}
{{game.FT}} : {{game.FP}} @ {{game.odd}}   {{game.NP}}
{{game.D*1000 | date : "HH:mm - dd/MM"}} - {{game.C}} {{game.H}} - {{game.A}}   {{game.NP}}
下注: {{bet.count}}
赌注: {{bet.bet | number : 0}} B$
赔率: {{bet.total_odd | number : 2}}
-{{bet.bet | number : 0}} B$
+{{bet.possibleWin | number : 0}} B$
+{{bet.bet | number : 0}} B$
{{game.FT}} : {{game.FP}}
赌注: {{bet.bet | number : 0}} B$
赔率: {{bet.total_odd | number : 2}}
-{{bet.bet | number : 0}} B$
+{{bet.possibleWin | number : 0}} B$
+{{bet.bet | number : 0}} B$
{{bet.analysis}}
抱歉,还没有放置提示